Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

projektu Podnikačka

obchodní společnosti Ants&Bees s. r. o., IČ: 050 39 509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 93240.

 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
  1. Společnost je obchodní společnost Ants&Bees s. o., IČ:050 39 509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 93240.
  2. Zákazníkem je jakákoli podnikající fyzická nebo právnická osoba, která využívá benefity projektu nebo se zaregistrovala do projektu Podnikačka vytvořeného Společností.
  3. Smluvními stranami jsou dohromady označeni účastníci smluvního vztahu, tedy Společnost a Zákazník.
  4. Smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, opravňuje Zákazníka k využívání dohodnutých slev u partnerů projektu Podnikačka. Součástí Smlouvy jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky.
  5. Projekt Podnikačka představuje virtuální platformu, v rámci které jsou Zákazníkům nabízeny služby, slevy a zvýhodnění na základě smluv o spolupráci uzavřených mezi Společností a partnery účastnícími se na Projektu.
  6. Partnerem Projektu je ten, s kým byla Společností uzavřena smlouva o spolupráci na Projektu a kteří nabízejí dohodnuté služby Zákazníkům účastnícím se Projektu.
  7. Služby představují veškeré Služby nabízené Zákazníkům v rámci Projektu Společností nebo Partnery, které si Zákazník může zvolit k využívání.
 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Společnosti upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),  vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Společností a Zákazníkem nebo při užívání Projektu Společnosti.
  2. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  3. Tyto VOP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné na webové stránce Projektu Podnikačka (podnikacka.cz). Společnost může, nebo je-li o to Zákazníkem požádána, zaslat aktuální znění VOP v elektronické podobě (ve formátu .PDF) na e-mailovou adresu Zákazníka.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouva vzniká na základě přijetí nabídky Společnosti Zákazníkem, čímž Zákazník zároveň vyjadřuje souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Smlouva je uzavřena v okamžiku vytvoření registrace uskutečněné Zákazníkem prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách Projektu Podnikačka.
  2. Nezbytným předpokladem pro užívání Služeb Projektu Podnikačka je vyslovení souhlasu s těmito V Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito VOP učiní Zákazník i úhradou členského příspěvku Projektu, registrací, užíváním alespoň jedné z nabízených Služeb Společností či Partnery, nebo jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Zákazníka s VOP Společnosti.
  3. V rozsahu případných individuálních úprav Smlouvy požadovaných Zákazníkem je Smlouva uzavřena okamžikem výslovné akceptace úprav Společností (písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace či e-mailu), která rovněž obsahuje cenu a specifikaci individuálních úprav Smlouvy.
  4. Zákazník má možnost si objednat Služby prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Projektu, poté, co se do Projektu zaregistruje. V registračním formuláři je nutné vyplnit tyto podstatné náležitosti: a) identifikace Zákazníka (obchodní jméno), IČO, sídlo podnikání, e-mail Zákazníka, jméno kontaktní osoby Zákazníka a telefon, b) způsob platby za účast na Projektu, popř. uvede kód slevového kuponu, c) odsouhlasení VOP a d) vyjádření Zákazníka, že bere na vědomí zpracování údajů podle GDPR.  
  5. Před zasláním registrace Společnosti je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do registrace. Údaje uvedené v registraci jsou Společností i Partnery považovány za správné a konečné. Společnost, po doručení registrace, Zákazníkovi registraci potvrdí, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.
  6. Při vytváření objednávek konkrétních Služeb v rámci Projektu poskytovaných Společností či Partnery se objednávka a podmínky poskytování objednané Služby či objednaného zboží řídí obchodními podmínkami toho subjektu, jehož Služba je Zákazníkem objednávána.
  7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Zákazník sám.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI zÁKAZNÍKA
  1. Zákazník je oprávněn využívat Služby Projektu řádným způsobem a pouze pro svoji potřebu. Zákazník není oprávněn využívat účast na Projektu způsobem, který odporuje zákonu, který by mohl vést k jeho poškození či zničení nebo který naruší její řádný chod.
  2. Společnost neodpovídá za ztrátu dat, ke které dojde v důsledku nesprávného užívání Služeb Projektu Zákazníkem.
 5. PLATEBNÍ a DALŠÍ PODMÍNKY
  1. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Zákazník tímto bere na vědomí, že k cenám je účtována DPH v aktuální výši v okamžiku zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena včetně DPH zahrnuje DPH ve výši platné ke dni akceptace registrace či objednávky.
  2. Zákazník v souladu s § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby Společnost vyhotovila daňový doklad (fakturu) elektronicky.
  3. Cena za objednanou Službu je stanovena v objednávce v souladu s aktuálním ceníkem Společnosti dostupného na jejích webových stránkách, či v souladu s aktuálními ceníky Partnerů na jejich webových stránkách, podle toho jakou Službu Zákazník objednává.
  4. Členský poplatek za účast v Projektu má možnost Zákazník uhradit jedním z uvedených způsobů:
   • bezhotovostně převodem na účet Společnosti;
   • bezhotovostně prostřednictvím platební brány.
  5. Částku za objednané Služby Zákazník hradí přímo na účet Partnera a způsobem určeným podle obchodních podmínek Partnera jehož Službu si Zákazník objedná.
  6. V případě členského poplatku Zákazník uhradí částku bezhotovostně Společnosti, a to nejdéle do 14. dne po provedení registrace do Projektu. Roční členský poplatek se následně hradí opakovaně v ročním intervalu, pokud si Zákazník přeje pokračovat v účasti na Projektu. V případě prodlení s úhradou ceny je Zákazník povinen uhradit rovněž zákonný úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
  7. Zákazníkům je při účasti v Projektu poskytnuta jedna Služba dle Zákazníkova výběru zdarma, tedy bez nutnosti platit členství v projektu. Zákazník se ovšem i pro získání jedné Služby zdarma musí registrovat do Projektu. Pokud bude chtít Zákazník využívat více než jednu Službu nabízenou v Projektu, je povinen zaplatit si členství.
  8. Rozhodne-li se Zákazník, že své členství již nebude pro další rok obnovovat, ukončení své účasti na Projektu musí Společnosti oznámit minimálně dva měsíce před skončením předplaceného ročního členství. Neučiní-li tak včas, bude Zákazníkovi členství automaticky prodlouženo na další rok.
  9. Společnost neodpovídá za kvalitu a dostupnost Služeb poskytovaných Partnery.
  10. Partneři si vyhrazují právo neposkytnutí Služeb při porušení smluvních podmínek Zákazníkem.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od registrace do Projektu. V případě takového odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.
  2. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 6.1. VOP vrátí Společnost peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijal.
  3. Společnost má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Zákazník do jednoho měsíce od registrace neuhradí členský roční poplatek, nebo v případě, že neuhradí členský roční poplatek za prodloužení členství do jednoho měsíce od okamžiku kdy mu skončilo předplacené období.
  4. Společnost má právo vyloučit Zákazníka z Projektu. Vyloučením Zákazník ztrácí nárok na výhody plynoucí z účasti na Projektu, a to jak u Společnosti tak u všech ostatních Partnerů, ať už jejich Služby využíval či nikoli.
  5. Skončí-li Zákazníkovi jakýmkoli způsobem účast na Projektu, pozbývá i nároku na využívání dohodnutých benefitů Služeb, které díky účasti v Projektu získal.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
  1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
  2. Projeví-li se vada Služeb či zboží v průběhu šesti měsíců od začátku užívání, má se za to, že Služba byla vadná od počátku. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady v době do 24 měsíců od počátku užívání. Zákazník se zavazuje uplatňovat vady a reklamace u Společnosti písemně nebo prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Reklamace bude vyřízena v souladu s občanským zákoníkem. Jednotlivé reklamace budou následně předány konkrétním Partnerům, u kterých byla Služba objednána či zboží zakoupeno. Právo z vadného plnění bude posouzeno dle reklamačních řádů, smluvních a obchodních podmínek konkrétních Partnerů.
  3. Záruka je Zákazníkovi poskytnuta, byla-li Služba užívána v souladu s obchodními podmínkami, odborným a vhodným způsobem. Nárok na záruku se neuplatní, pokud Zákazník neplní své závazky ke Společnosti.
 3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, NÁHRADA ŠKODY
  1. Omezení odpovědnosti za škodu a náhrada škody se řídí platnými právními předpisy České republiky.
  2. Zákazník bere na vědomí, že Společnost nijak neodpovídá za správnost údajů v Projektu, které si zadá Zákazník sám, nebo budou zadány třetí osobou. Společnost poskytuje pouze možnost využít Služeb Partnerů za zvýhodněných podmínek, a tedy neodpovídá za případný faktický nesoulad mezi objednanými Službami a reálně poskytovanými Službami Partnery.
  3. Společnost neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události), ani za výpadky způsobené přerušením přívodu el. energie, nebo výpadky serverů. Společnost také neodpovídá za škody vzniklé výpadky při aktualizaci software, konfiguracích serverů apod.
  4. Společnost neodpovídá za chování jednotlivých Zákazníků ani jejich způsob využívání Projektu, ani za škody a újmu takto vzniklou.
  5. Společnost neodpovídá za platby, transakce ani převody, které Zákazník realizuje prostřednictvím Projektu při placení jednotlivých Služeb, ani za nefunkčnost platební brány způsobené poskytovatelem platebních služeb.
  6. Společnost neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah Služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných Služeb nevzniká právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy.
  7. Za všechny nabízené Služby v projektu patřičně odpovídá ten Partner, který konkrétní Služby či zboží prostřednictvím Projektu nabízí, podle svých vlastních obchodních a smluvních podmínek. Obdobně podle svých obchodních a smluvních podmínek odpovídá Společnost, jedná-li se o jí nabízené Služby
  8. V případě, že bude prokázáno, že Společnost odpovídá za škodu, odpovědnost Společnosti je omezena do maximální výše zaplaceného členství v Projektu nebo ceny za Zákazníkem objednanou Službu poskytovanou Společností.
 4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a COOKIES
  1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a také na základě nařízení EU č. 2016/679, neboli GDPR. Podrobná úprava podle GDPR je popsána v samostatném souboru, rovněž dostupného na webových stránkách Projektu Podnikačka.
  2. Zákazník uzavřením Smlouvy se Společností souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje zpracovávané Společností jsou pouze údaje nezbytně nutné k realizaci práv a povinností ze Smlouvy, zpracovávané za účelem poskytování Služeb, na základě oprávněného zájmu. Především se jedná o údaje, které Zákazník uvádí při registraci do Projektu, které jsou potřebné k vytvoření uživatelského účtu. Mezi údaje, které Společnost zpracovává na základě plnění Smlouvy patří také fakturační údaje.
  3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých osobních údajích. Zákazník také potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  4. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností nebo Partnerem, se kterým Společnost uzavřela smlouvu o spolupráci za účelem podpory nebo rozšíření Služeb poskytovaných Zákazníkovi, pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy.
  5. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup prostřednictvím webových stránek Projektu možné provést a zároveň plnit závazky ze Smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  6. Zákazník uděluje Společnosti souhlas se zasíláním informací týkajících se Smlouvy, změn VOP nebo legislativy a také informací týkajících se přímo či nepřímo produktů poskytovaných Společnosti v elektronické či písemné formě. Zákazník může tento souhlas odvolat, výslovným prohlášením zaslaným na e-mail Společnosti.
  7. Společnost se zavazuje, že osobní údaje Zákazníka bude zpracovávat a chránit po dobu trvání Smlouvy a dále maximálně po dobu 5 let od ukončení Smlouvy za podmínek stanovených ZOOÚ, nestanoví-li zvláštní zákon dobu delší.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  2. Smluvní strany se dohodly, že znění VOP může být Společností jednostranně měněno či doplňováno, především z důvodu legislativních či technologických změn, nebo pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky Partnerů Společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  3. Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené v těchto VOP se řídí dle příslušných ustanovení zákona, a především občanského zákoníku.
  4. V případě nutnosti projednání sporů, která vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, si Smluvní strany sjednávají, že bude místně příslušný soud Městský soud v Brně a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
  5. Zákazník udělením souhlasu s těmito VOP potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu.
  6. VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

Získejte více výhod

U členství na zkoušku je dostupný pouze jeden benefit. Aktivujte si členství Podnikatel a získejte neomezené množství benefitů a spoustu dalších výhod.

Výhody členství Podnikatel

Využijte výhody všech benefitů, stačí si vybrat.   Neomezený počet benefitů

Získejte přístup k prémiovým benefitům.   Neveřejné benefity

Nabídněte svoje služby ostatním členům Podnikačky a získejte tak další zákazníky.   Podnikatelé sobě – vlastní inzerát

Využijte výhodných nabídek od členů Podnikačky.   Podnikatelé sobě – nabídka ostatních členů

Informace o nových benefitech, změny v zákonech, rady a tipy k podnikání a mnoho dalšího.   Novinky od Kačky

Doporučením pomůžete dalším podnikatelům a sami na tom navíc vyděláte.   Finanční odměna za doporučení

Všechny výhody na celý rok pouze za 1 989 Kč ( 166 Kč měsíčně)

Získejte více výhod

Tato funkce je dostupná pro uživatele s členstvím Podnikatel, které Vám umožní využít Podnikačku naplno a bez omezení. Přidejte se do komunity Podnikatelů a získejte plno výhod.

Výhody členství Podnikatel

Využijte výhody všech benefitů, stačí si vybrat.   Neomezený počet benefitů

Získejte přístup k prémiovým benefitům.   Neveřejné benefity

Nabídněte svoje služby ostatním členům Podnikačky a získejte tak další zákazníky.   Podnikatelé sobě – vlastní inzerát

Využijte výhodných nabídek od členů Podnikačky.   Podnikatelé sobě – nabídka ostatních členů

Informace o nových benefitech, změny v zákonech, rady a tipy k podnikání a mnoho dalšího.   Novinky od Kačky

Doporučením pomůžete dalším podnikatelům a sami na tom navíc vyděláte.   Finanční odměna za doporučení

Všechny výhody na celý rok pouze za 1 989 Kč (166 Kč měsíčně)

Benefit aktivován

Údaje jsem odeslala dodavateli benefitu, který Vás bude co nejdříve kontaktovat. Mezitím se můžete podívat na další benefity.

Registrace proběhla úspěšně

Vítám Vás mezi členy Podnikačky, teď už si jenom aktivovat benefit nebo využít nabídku ostatních podnikatelů.

Kačka - slaví

Staňte se členy

Benefity jsou dostupné pro registrované členy z řad živnostníků a podnikatelů, kterým se snažíme pomoci.

Výhody členství

 • Registrace je zdarma.
 • Výhody jednoho benefitu zdarma.
 • Neveřejná nabídka benefitů pro registrované uživatele.
 • Podnikatelé sobě – Výhody od ostatních členů Podnikačky.
 • Informace o nových benefitech.
 • Informace o nových funkcích v Podnikačce, které vám pomohou s podnikáním.

Přihlášení

Ještě nejste členy Podnikačky?

Benefity jsou dostupné pro registrované členy z řad živnostníků a podnikatelů, kterým se snažíme pomoci.

Výhody registrace

 • Registrace je zdarma.
 • Výhody jednoho benefitu zdarma. Více benefitů po zaplacení členství 166 Kč/měsíc.
 • Informace o nových benefitech.
 • Informace o nových funkcích v Podnikačce, které vám pomohou s podnikáním.
 • Neveřejná nabídka benefitů pro registrované uživatele.

Napište mi

Kačka - wink
Kačka - wink

Ještě nejste členy Podnikačky?

Benefity jsou dostupné pro registrované členy z řad živnostníků a podnikatelů, kterým se snažíme pomoci.

Výhody členství

 • Registrace je zdarma.
 • Výhody jednoho benefitu zdarma.
 • Neveřejná nabídka benefitů pro registrované uživatele.
 • Podnikatelé sobě – Výhody od ostatních členů Podnikačky.
 • Informace o nových benefitech.
 • Informace o nových funkcích v Podnikačce, které vám pomohou s podnikáním.

Už jste členy? Přihlašte se