Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Ants&Bees s. r. o., IČ: 050 39 509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 93240, která je provozovatelem projektu Podnikačka, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jakožto subjekt údajů poskytujete. Ochrana osobních údajů podléhá mimo zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nově také nařízení EU č. 2016/679, neboli GDPR. Vaše osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s oběma právními předpisy.

Jaké Vaše údaje shromažďujeme?

Osobní údaje, které o našich zákaznících shromažďujeme a zpracováváme, získáváme přímo od zákazníků, při vytváření registrace na webových stránkách www.podnikacka.cz, při účasti na projektu nebo ze vzájemné komunikace se zákazníky. Konkrétně se jedná o tyto údaje:

 • identifikační údaje, zejména jméno a příjmení uživatele, registrační email a heslo;
 • kontaktní údaje, zejména IČO, název společnosti, adresu sídla společnosti, fakturační a dodací adresu, jméno uživatele, kontaktní email;
 • údaje z komunikace, související s poskytováním služeb společnosti zákazníkům, včetně technické podpory. Konkrétně se jedná o elektronickou komunikaci se zákazníky či záznamy telefonických hovorů.

Ne všechny výše uvedené údaje jsou nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností, nýbrž jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem zlepšování služeb společnosti. Především údaje o využívaných službách a údaje získané prostřednictvím komunikace se zákazníkem nám pomáhají identifikovat místa pro vylepšení Podnikačky ke spokojenosti zákazníků.

Z jakého důvodu a k jakému účelu údaje shromažďujeme?

Zpracování a shromažďování osobních údajů je ve světle nové právní úpravy možné buďto se souhlasem zákazníka anebo bez jeho souhlasu.

Bez Vašeho souhlasu smíme zpracovávat pouze údaje nezbytně nutné k plnění smlouvy, v našem případě poskytování služby, na základě oprávněného zájmu. Především se jedná o údaje, které uvádíte při registraci do projektu Podnikačka a které jsou potřebné k vytvoření uživatelského účtu. Smlouva mezi společností a zákazníkem vzniká okamžikem vytvoření registrace a odsouhlasením obchodních podmínek. Mezi údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy patří také fakturační údaje.

Osobní údaje k jejichž zpracování je vyžadován souhlas zákazníka, jsou především údaje o využívání služeb Podnikačky a záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností získané z cookies, pokud jsou cookies povolené ve webovém prohlížeči. Údaje o využívání služeb Podnikačky jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Údaje o chování na webových stránkách společnosti jsou zpracovány za účelem vylepšení provozu webových stránek.

Osobní údaje jsou zpracovány a shromažďovány za účelem:

 • uzavření smlouvy mezi zákazníkem a správcem údajů;
 • propojení zákazníka s dalšími subjekty účastnícími se na projektu Podnikačka;
 • informování zákazníků o důležitých změnách v projektu a zasílání novinek;
 • zasílání faktur a výzev k platbě;
 • poskytování dalších služeb, a to zejména technické podpory.

Kdo má k Vašim údajům přístup a jak dlouho je držíme?

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány společností Ants&Bees s.r.o., která je provozovatelem projektu Podnikačka, a která je zároveň jejich správcem. Veškerá práce s informacemi probíhá pouze na území České republiky prostřednictvím interní databáze projektu.

Osobní údaje našich zákazníků můžeme poskytnout třetí straně, pouze pokud si zákazník v rámci účasti na projektu Podnikačka sám zvolí, že chce spolupracovat s některým z partnerů projektu. Všichni partneři projektu Podnikačka působí v projektu na základě smlouvy o spolupráci s naší společností. Zároveň může dojít k poskytnutí osobních údajů, pokud jejich poskytnutí výslovně vyžaduje zákon.

Veškeré údaje zákazníků jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze ze shora vymezených důvodů. Dokumenty týkající se potvrzení obchodního vztahu mezi společností a zákazníkem, jsme povinni podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uchovávat po dobu 10 let od jejich vystavení. Po uplynutí této doby jsou dokumenty s Vašimi osobními údaji zničeny. Ostatní údaje, které od Vás získáme za účelem marketingových či informačních služeb, budou uchovány pouze do okamžiku, kdy nám sdělíte, že chcete využít svého práva tyto informace nedostávat.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat po nás informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a na jak dlouhou dobu. Dále máte právo informovat se o tom, odkud tyto údaje získáváme a kdo k nim má přístup mimo naši společnost.

Informace poskytované na základě tohoto práva nejsou poskytovány automaticky, ale jsou poskytovány na Vaši žádost. Pokud Vám není jasné, jaké informace o Vás zpracováváme a kdo k nim má přístup, stačí na adresu [email protected] zaslat žádost o potvrzení, jaké informace a jak jsou zpracovány. Stejně tak můžete požádat o přístup k Vašim osobním údajům pro Vaši kontrolu. V rámci práva na přístup můžete také požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na opravu

Jsme povinni dodržovat zásadu přesnosti, a tedy zpracovávat Vaše údaje přesně a spolehlivě. Zákazníci tak mají právo požadovat opravu, výmaz či doplnění osobních údajů, které se ho týkají, pokud jsou nepřesné, neúplné, nepravdivé či neaktuální. Takové údaje máme povinnost ověřit a v návaznosti na provedenou revizi Vás informovat o výsledku opatření, které bylo přijato na Vaši žádost.

 • Právo na výmaz

V některých případech máte právo žádat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje, pokud vznesete žádost a pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že oprávněný zájem skutečně pominul;
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů je protiprávní
 • vztahuje se na nás právní povinnost vyplývající z práva EU, která nám ukládá Vaše údaje vymazat;
 • jedná se o osobní údaje dětí.

Výše uvedené důvody výmazu je možné uplatnit v případě uchování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. V případě osobních údajů nezbytných pro plnění ze smlouvy a plnění právní povinnosti toto neplatí.

 • Právo na omezení zpracování

Kromě práva na výmaz můžete využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, po určitou stanovenou dobu. Zpracování osobních údajů máme povinnost omezit pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů po dobu, než ověříme správnost těchto údajů;
 • bychom Vaše údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vzneste námitku proti zpracování po dobu, než ověříme důvodnost námitky.

Právo omezení má pouze dočasnou účinnost, jakmile pominou důvody omezení zpracování, toto omezení je okamžitě zrušeno.

 • Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli či které jsme získali na základě Vaší aktivity v projektu Podnikačka, což usnadňuje přesouvání, kopírování nebo přenášení osobních údajů do jiného IT prostředí. Máte právo nás žádat o přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (tedy ne na základě plnění smlouvy). Jedná-li se o marketingové či obchodní sdělení, s okamžitou platností od doručení námitky přestaneme Vaše údaje zpracovávat. V ostatních případech k ukončení zpracování údajů přistoupíme, pokud neshledáme oprávněný důvod k dalšímu zpracování Vašich údajů.

Jak nás kontaktovat či uplatnit Vaše práva?

Domníváte-li se, že některé z Vašich údajů jsou uvedené chybně nebo neúplně, můžete zažádat o náhled údajů, které jsme o Vás zpracovali, o jejich opravu či smazání. Pokud máte za to, že Vaše osobní údaje nezpracováváme řádně, máte právo vznést námitku. Máte-li v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoli dotaz, chcete uplatnit právo, podat námitku či stížnost, obraťte se na nás prosím prostřednictvím emailové adresy: [email protected].

Získejte více výhod

U členství na zkoušku je dostupný pouze jeden benefit. Aktivujte si členství Podnikatel a získejte neomezené množství benefitů a spoustu dalších výhod.

Výhody členství Podnikatel

Využijte výhody všech benefitů, stačí si vybrat.   Neomezený počet benefitů

Získejte přístup k prémiovým benefitům.   Neveřejné benefity

Nabídněte svoje služby ostatním členům Podnikačky a získejte tak další zákazníky.   Podnikatelé sobě – vlastní inzerát

Využijte výhodných nabídek od členů Podnikačky.   Podnikatelé sobě – nabídka ostatních členů

Informace o nových benefitech, změny v zákonech, rady a tipy k podnikání a mnoho dalšího.   Novinky od Kačky

Doporučením pomůžete dalším podnikatelům a sami na tom navíc vyděláte.   Finanční odměna za doporučení

Všechny výhody na celý rok pouze za 1 989 Kč ( 166 Kč měsíčně)

Získejte více výhod

Tato funkce je dostupná pro uživatele s členstvím Podnikatel, které Vám umožní využít Podnikačku naplno a bez omezení. Přidejte se do komunity Podnikatelů a získejte plno výhod.

Výhody členství Podnikatel

Využijte výhody všech benefitů, stačí si vybrat.   Neomezený počet benefitů

Získejte přístup k prémiovým benefitům.   Neveřejné benefity

Nabídněte svoje služby ostatním členům Podnikačky a získejte tak další zákazníky.   Podnikatelé sobě – vlastní inzerát

Využijte výhodných nabídek od členů Podnikačky.   Podnikatelé sobě – nabídka ostatních členů

Informace o nových benefitech, změny v zákonech, rady a tipy k podnikání a mnoho dalšího.   Novinky od Kačky

Doporučením pomůžete dalším podnikatelům a sami na tom navíc vyděláte.   Finanční odměna za doporučení

Všechny výhody na celý rok pouze za 1 989 Kč (166 Kč měsíčně)

Benefit aktivován

Údaje jsem odeslala dodavateli benefitu, který Vás bude co nejdříve kontaktovat. Mezitím se můžete podívat na další benefity.

Registrace proběhla úspěšně

Vítám Vás mezi členy Podnikačky, teď už si jenom aktivovat benefit nebo využít nabídku ostatních podnikatelů.

Kačka - slaví

Staňte se členy

Benefity jsou dostupné pro registrované členy z řad živnostníků a podnikatelů, kterým se snažíme pomoci.

Výhody členství

 • Registrace je zdarma.
 • Výhody jednoho benefitu zdarma.
 • Neveřejná nabídka benefitů pro registrované uživatele.
 • Podnikatelé sobě – Výhody od ostatních členů Podnikačky.
 • Informace o nových benefitech.
 • Informace o nových funkcích v Podnikačce, které vám pomohou s podnikáním.

Přihlášení

Ještě nejste členy Podnikačky?

Benefity jsou dostupné pro registrované členy z řad živnostníků a podnikatelů, kterým se snažíme pomoci.

Výhody registrace

 • Registrace je zdarma.
 • Výhody jednoho benefitu zdarma. Více benefitů po zaplacení členství 166 Kč/měsíc.
 • Informace o nových benefitech.
 • Informace o nových funkcích v Podnikačce, které vám pomohou s podnikáním.
 • Neveřejná nabídka benefitů pro registrované uživatele.

Napište mi

Kačka - wink
Kačka - wink

Ještě nejste členy Podnikačky?

Benefity jsou dostupné pro registrované členy z řad živnostníků a podnikatelů, kterým se snažíme pomoci.

Výhody členství

 • Registrace je zdarma.
 • Výhody jednoho benefitu zdarma.
 • Neveřejná nabídka benefitů pro registrované uživatele.
 • Podnikatelé sobě – Výhody od ostatních členů Podnikačky.
 • Informace o nových benefitech.
 • Informace o nových funkcích v Podnikačce, které vám pomohou s podnikáním.

Už jste členy? Přihlašte se